GADMA

detachering vakkundig personeel

Algemene voorwaarden GADMA Detachering

Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, producten, dienstverlening en overeenkomsten van GADMA Detachering. Ze zijn tevens van toepassing indien de opdrachtgever zelf consument is.

Artikel 2

Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voorzover zij door GADMA Detachering schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3

Op de betrekkingen tussen GADMA Detachering en opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 4

Deze algemene voorwaarden verstaan onder: a. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot de in artikel 1 van deze algemene voorwaarden genoemde diensten. b. Opdracht: de overeenkomst tussen GADMA Detachering en de opdrachtgever. c. Cliënt: een door opdrachtgever aangewezen medewerker, die door GADMA Detachering voor begeleiding is geaccepteerd en die voor zulk een begeleiding, op basis van vrijwilligheid en de bereidheid tot persoonlijke inzet, heeft gekozen en heeft ingestemd met de hem/haar regarderende bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

Artikel 5

Aan oriënterende gesprekken met de opdrachtgever zijn geen kosten verbonden, waarbij onder oriënterend gesprek het eerste onderhoud met één der adviseurs van GADMA Detachering wordt verstaan. Oriënterende gesprekken zijn vrijblijvend en vertrouwelijk.

Artikel 6

De opdracht komt eerst tot stand doordat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging van GADMA Detachering schriftelijk aanvaardt en de cliënt heeft ingestemd met de hem/haar regarderende bepalingen uit deze algemene voorwaarden. De opdracht is een inspanningsovereenkomst, waarbij GADMA Detachering garandeert alle haar ten dienste staande middelen tot begeleiding van de cliënt optimaal in te zetten. Voorzover het individueel outplacement betreft geldt dit tot het tijdstip waarop de cliënt een passend aanbod voor een dienstbetrekking heeft geaccepteerd, danwel voor een andere weg heeft gekozen, zoals zelfstandig ondernemerschap, studie, enz., danwel tot het tijdstip waarop de cliënt te kennen geeft de begeleiding door GADMA Detachering niet langer te willen aanvaarden, c.q. GADMA Detachering de begeleiding op de voet van artikel 9 heeft beëindigd, alles tenzij vooraf een ander tijdstip waarop de opdracht eindigt is overeengekomen in welk geval de opdracht op dat tijdstip eindigt. Indien na totstandkoming van de opdracht de cliënt zich, om welke reden dan ook, terugtrekt, of op andere gronden het tijdstip intreedt waarop de opdracht eindigt, dan blijven niettemin alle bepalingen van deze overeenkomst die bedoeld zijn om na beëindiging van de overeenkomst geldig te blijven tussen partijen bestaan, in het bijzonder de bepalingen ten aanzien van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever en de bepalingen ten aanzien van vertrouwelijkheid van gegevens. Indien om welke reden dan ook de cliënt ten aanzien van zekere bedingen in deze algemene voorwaarden een beroep kan doen op de vernietigbaarheid daarvan op de grond dat deze jegens hem onredelijk bezwarend zijn, dan blijven deze bedingen niettemin in de relatie tussen GADMA Detachering en opdrachtgever geldig, tenzij opdrachtgever een zelfstandig beroep op vernietigbaarheid van zodanig beding toekomt en zodanige vernietiging door opdrachtgever wordt ingeroepen.

Artikel 7

De faciliteiten, informatie en diensten van GADMA Detachering staan de cliënt uitsluitend ten dienste voor persoonlijk gebruik in verband met de eigen loopbaanoriëntatie. Het staat cliënten en/of opdrachtgevers niet vrij één en ander te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor publicatie of voor welk ander gebruik ook dat niet in directe zin vervat ligt in de aan GADMA Detachering verstrekte opdracht. De door GADMA Detachering verstrekte testen, oefeningen en de ter beschikking gestelde documentatie, informatie of adviezen zijn uitsluitend bestemd voor strikt persoonlijk gebruik door de cliënt. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als op de vertrouwelijkheid is gewezen, respectievelijk als die voortvloeit uit de aard van de informatie. GADMA Detachering behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. GADMA Detachering behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8

GADMA Detachering behoudt zich het recht voor om een door de opdrachtgever naar haar verwezen werknemer niet, dan wel onder beperkende voorwaarden voor begeleiding te accepteren. Wanneer het kennismakingsgesprek met de werknemer hiertoe aanleiding geeft, zal GADMA Detachering de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte stellen. De opdrachtgever en de werknemer verplichten zich vooraf opgave te doen van de fysieke, psychische en andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de loopbaan van de werknemer. Indien zich, in aanvulling op of in afwijking van de informatie die tijdens de oriënterende gesprekken met de opdrachtgever en de kandidaat verschaft is, alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan GADMA Detachering de begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten dan wel beëindigen. GADMA Detachering heeft het recht om de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Voorts is GADMA Detachering niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat GADMA Detachering is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor het bureau kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 9

GADMA Detachering, opdrachtgever en cliënt verplichten zich te houden aan de gedragscode van GADMA Detachering: Door het louter aanvaarden van de dienstverlening van GADMA Detachering wordt de werknemer nimmer geacht verklaard te hebben, dat het feit van aanvaarding van enigerlei vorm van dienstverlening gezien zou mogen worden als toezegging tot vertrek of overplaatsing of erkenning van de noodzaak daartoe, noch als incompetentie, noch als het bestaan van een onwerkbare situatie de werknemer betreffende. GADMA Detachering handelt vanuit volledige integriteit, hetgeen o.a. inhoudt dat GADMA Detachering opdrachten aanvaardt met instemming van werknemer en van werkgever. De werknemer is vrij om een aanbod tot dienstverlening door GADMA Detachering te aanvaarden. De werknemer kan niet door GADMA Detachering worden belet om de deelname aan een programma tussentijds te onderbreken of definitief te beëindigen. GADMA Detachering adviseert slechts werknemers die hiertoe gemotiveerd zijn; zijn eigen inzet is een voorwaarde voor acceptatie en voor uitvoering van een opdracht. Obstructie door de werknemer kan leiden tot tussentijdse onderbreking of tot definitieve beëindiging van de dienstverlening door GADMA Detachering. GADMA Detachering kan, indien het dienstverband nog bestaat, na overleg met de opdrachtgever en indien het dienstverband niet meer bestaat naar eigen inzicht de begeleiding beëindigen indien de cliënt het begeleidingsproces obstrueert. Deze conclusie kan onder andere worden getrokken indien de cliënt de adviezen die hem/haar door GADMA Detachering worden gegeven bij herhaling niet opvolgt, herhaaldelijk zonder opgave van redenen niet op afspraken verschijnt, respectievelijk geen inzet/motivatie (meer) toont. Alvorens hiertoe over te gaan zal GADMA Detachering de cliënt schriftelijk waarschuwen. GADMA Detachering kent een privacyreglement en een klachtenreglement.

Artikel 10

De opdrachtgever is gehouden de door GADMA Detachering ingediende declaratie volledig te voldoen binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder enige korting of verrekening. Bij niet tijdige betaling kan de begeleiding of advisering worden opgeschort of beëindigd, onverminderd de betalingsverplichting van de opdrachtgever. Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Alle kosten van invordering, waaronder begrepen alle kosten van rechtsbijstand zowel in als buiten rechte, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Ter zake van buitengerechtelijke kosten zal door GADMA Detachering in ieder geval 15% van de verschuldigde hoofdsom in rekening gebracht worden zonder dat GADMA Detachering gehouden is die kosten te adstrueren. Reclames omtrent een declaratie dienen binnen twee weken na de dag van verzending schriftelijk bij GADMA Detachering te zijn ingediend

Artikel 11

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan GADMA Detachering zijn toe te rekenen. GADMA Detachering heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat GADMA Detachering met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Tijdens de duur van de overmacht situatie worden de verplichtingen van GADMA Detachering opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door GADMA Detachering niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 12

GADMA Detachering behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen zonder nadere berichtgeving.